För boende

NYCKLAR OCH FJÄRRKONTROLL:

Har du tappat bort din fjärrkontroll till garageporten? Kontakta tillverkaren Hörmann. Du hittar kontaktuppgifter till dem här. Kostnaden för en extra nyckel är ca 800 kr.

KÖLISTA PARKERINGSPLATSER

För att ställa dig i kö till de extra parkeringsplatserna vid våra carportar kontaktar du styrelsen.

FÄRGKODER VID MÅLNING:

Kulörerna för områdets hus och plank är som följer:

Grön: S 3010-G10Y
Gul: S 1010-Y20R
Aprikos: S 2010-Y40R

UTLÄGG FÖR SAMFÄLLIGHETEN:

Om du gjort ett inköp på uppdrag av styrelsen gäller följande för att få ersättning. Kvitto måste sparas och lämnas in till vår kassör, tillsammans med en blankett du fyller i hos kassören. Inscannade eller fotade kvitton gäller inte som underlag, du måste spara det riktiga.

OM/TILLBYGGNAD:

Riktlinjer för om- och tillbyggnad efterfrågas ofta. Boende som vill bygga om eller till på hus eller tomt hänvisas i första hand till Byggnadsnämnden på Jönköpings kommun. Under den här länken finns allt du behöver veta om bygglov och hur det går till.

Till kommunens sida om bygglov

Samfällighetens riktlinjer vid om- och tillbyggnad:

När en medlem i Pilten vill bygga om eller till sitt hus eller förändra sin tomt hänvisar samfälligheten i första hand till kommunens byggnadsnämnd och detaljplanen för vårt område. Där finns tydlig information om lagar, regler och rekommendationer att förhålla sig till.

I byggnadsnämndens information kan du hitta att vissa åtgärder inte kräver bygglov, utan det kan till exempel räcka med grannarnas medgivande. Om du som fastighetsägare får medgivande av samtliga berörda grannar så krävs inget bygglov från kommunen. I vårt område räknas oftast samfälligheten som en berörd granne, beroende på att den äger gemensamma gräsutrymmen, gångar mm.

När samfälligheten får en förfrågan om yttrande i ett ärende om bygglov eller en förfrågan om grannmedgivande kommer styrelsen att medge åtgärder som ligger i linje med tidigare riktlinjer för bostadsområdet som bostadsrättsförening. Om åtgärderna inte stämmer överens med dessa kommer styrelsen att överlämna åt byggnadsnämnden att avgöra om den går att förena med planen, området och omgivningarna i övrigt.

Samfälligheten kan ge styrelsen i uppdrag att anmäla eller driva frågor om åtgärder som saknar bygglov när det troligen hade krävts. Frågan måste då tas upp på stämman genom att någon eller några medlemmar lämnar en motion på stadgeenligt sätt. Stämman beslutar då om styrelsen ska driva ärendet eller inte. Styrelsen kan också på egen hand väcka en sådan fråga till stämman. Om ärendet får avslag på stämman kommer inte samfälligheten att agera, men en enskild fastighetsägare kan driva ärendet vidare om den önskar.

I vissa fall kan det vara så att en åtgärd varken kräver bygglov eller grannars medgivande. Du hittar även information om detta på hos Byggnadsnämnden, på kommunens hemsida till exempel.

Samfälligheten vill be alla medlemmar att i allmänhet beakta områdets framkomlighet, tomtgränser samt områdets och husens karaktär.